Informatie

Verkeersstromen

Ontwikkeling autoverkeer

Er bestaan verschillende inzichten over de ontwikkeling van autoverkeer. De provincie is bij het berekenen van toekomstige wegcapaciteit veiligheidshalve uitgegaan van forse groei van autoverkeer. De rekenmodellen die daarvoor zijn gebruikt lopen tot 2020. Zowel de zuidelijke rondweg (onderdoorweg 4AIII) als ook de noordelijke rondweg (5B-plus) blijken het toekomstige verkeer goed aan te kunnen. Gunstig is dat de werkelijke groei van verkeer op het wegvak Noordhorn-Niezijl in de praktijk gedurende circa tien jaren veel kleiner is gebleken dan de groei waar de provincie veiligheidshalve vanuit was gegaan. Dit geldt zowel voor personenauto's als voor vrachtauto's.

Na 2020 zal het verkeersaanbod op het wegvak Noordhorn-Niezijl stabiliseren of – waarschijnlijker – afnemen. Dit komt omdat de provincie en rijksoverheid aangeven dat de bevolkingsomvang ten westen van Noordhorn dan zal dalen. De gedeputeerde Bleker sprak de Commissie Economie en Mobiliteit toe en vertelde dat hij vindt dat beide wegvarianten voor het verkeer acceptabel zijn.

In de schriftelijke zogenaamde statenvoordracht van Gedeputeerde Staten is te lezen dat uit onderzoek van de provincie blijkt dat beide wegvarianten voor wat betreft uitstoot van stoffen door het wegverkeer ruim onder de normen blijven. Verder is vermeld dat voor de aansluiting op de bestaande N355 een rotonde de beste oplossing is qua doorstroming en veiligheid. Beide wegvarianten zijn voorzien van een rotonde.

Hieronder vindt u informatie over de huidige en toekomstige verkeersstromen in en rond Noordhorn.

Download: PDF (422 kB)